Club Sensei

Southern River College Dojo

 

Iaido

Ramon Lawrence - 7th Dan Renshi

Russell Lawrence - 6th Dan Renshi

Jeri James - 6th Dan Renshi

Jerry Yee - 5th Dan

Peter Woolmer - 5th Dan

 

Jodo

Russell Lawrence - 6th Dan Renshi

Ramon Lawrence - 6th Dan Renshi

Peter Woolmer - 5th Dan

Peter Carr - 4th Dan

Southwest Dojo

(Dunsborough and Margaret River)

 

Iaido

Richard Berghuis - 5th Dan

Terri Gallear - 5th Dan

 

Jodo

Richard Berghuis - 5th Dan

Terri Gallear - 5th Dan

Ben Wood - 3rd Dan

Bunbury Dojo

 

Iaido

Terri Gallear - 5th Dan

​© 2016 - Budokan Academy


West Australian Kendo Renmei
Kendo - Iaido - Jodo


Site Map